Pand Raak Schagen

Algemeen

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Pand Raak: de door L. Deutekom (geboren 10/09/1969  te Schagen) en M. Deutekom (geboren 25/09/77te Schagen) ter beschikking gestelde ruimten in het pand aan Laan 21, 1741 EASchagen, hierna te noemen Pand Raak.

1.2.Locatie: Het perceel en het pand aan Laan 21, 1741 EA Schagen.

1.3.Opdrachtgever: persoon of organisatie die de ruimten boekt bij Pand Raak.

1.4.Deelnemers: gebruikers van de ruimten

1.5.Bevestiging: overeenkomst tussen Pand Raak en opdrachtgever waarbij de opdrachtgever een boeking heeft voor één of meerdere dagdelen voor de ruimten en alle bijkomende arrangementen, catering, materialen en andere overeengekomen kosten.

1.6.Reserveringsdatum: datum van reserveren.

1.7.Boekingsdatum: datum van gebruik. Dit kan een afzonderlijk dagdeel zijn of meerdere losse of aaneengesloten dagdelen.

1.8. Op alle door Pand Raak aan enige partij verstrekte aanbieding (offerte), dan wel gebruiksovereenkomst, dan wel enige overeenkomst tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarop moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.In geval van een conflict bij de uitleg van de tekst van de offerte of gebruiksovereenkomst, gaat de tekst van deze algemene voorwaarden voor.

 

2.Offertes

2.1.Pand Raak kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van eenovereenkomst weigeren.

2.2.Alle door Pand Raak gedane aanbiedingen ter zake van de totstandkoming van enige (gebruiks)overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zo langde capaciteit toereikend is”.

2.3.Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden Pand Raak niet, tenzij zij doorhaar schriftelijk zijn bevestigd.

2.4.Pand Raak kan een optie tot gebruik van de ruimte verlenen. Wanneer Pand Raakeen boekingsaanvraag van derden krijgt voor de ruimten op de datum (data) van de optie(s), stelt Pand Raak de potentiële opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte. De potentiële opdrachtgever dient per direct aan te geven of de opdrachtgever de optie omzet in een boeking. 

2.5. Een door de opdrachtgever geaccepteerde offerte kan alsnog met onmiddellijke ingang door of namens Pand Raak worden opgezegd, dan wel worden geweigerd indien de opdrachtgever in financiële moeilijkheden geraakt (waaronder gerekend eenaanvrage tot surseance van betaling dan wel faillissement) en/ of de opdrachtgever nalatig is met enige aan haar/hem toekomende verplichting dan wel in zodanige maatschappelijke opspraak geraakt dat van Pand Raak niet verwacht kan worden dat ze een verleende optie honoreert.

2.7.Opdrachtgever kan aan de gesloten gebruiksovereenkomst geen andere rechten ontlenen – ongeacht welke juridische kwalificatie aan de gesloten overeenkomst zal worden toegekend – dan tot gebruik van de door Pand Raak daartoe aangewezen(dan wel aan te wijzen) en op de website http://www.pand-raak.nl aangeduide ruimten en locatie voor de duur van de in de overeenkomst aangegeven periode geen geval zal opdrachtgever enig gebruiksrecht hebben dan wel kunnen claimen voor tijdstippen gelegen buiten werkdagen en op tijdstippen buiten de periode gelegen tussen ’s ochtends 08.00 uur en ’s avonds 18.00 uur, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Pand Raak en opdrachtgever is overeengekomen middels de gebruiksovereenkomst.

 

3.Tarieven en betalingscondities

3.1.Opdrachtgever ontvangt voor het bedrag bestaande uit het huurbedrag, arrangementen, catering, vergadermateriaal en eventuele andere overeengekomen kosten een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.

3.2. Ingeval van aaneengesloten dagdelen van verhuur geschiedt betaling per aangesloten deel van de gebruiksperiode tenzij anders overeengekomen. Per gebruiksperiode ontvangt de opdrachtgever een afzonderlijke factuur. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden.

3.3.Facturatie van aantal gebonden tarieven (zoals catering) geschiedt op basis van het aantal opgegeven deelnemers in de bevestiging. Indien het werkelijk aantal deelnemers op de boekingsdag hoger is dan het aantal opgegeven deelnemers in de overeenkomst dient voor het daadwerkelijk aantal deelnemers betaald te worden.

3.4.Alle tarieven van Pand Raak worden verhoogd met wettelijke BTW. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de opdrachtgever doorberekend.

3.5.Zowel de gebruiker alsmede de verschenen deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichtingen. Door te verschijnen geeft de deelnemer te kennen dat de opdrachtgever bevoegd was hem bij het sluiten van de overeenkomst te vertegenwoordigen.

3.6. Zolang de opdrachtgever haar deelnemers niet aan hun betalingsverplichtingen jegens Pand Raak hebben voldaan, geldt een retentierecht op alle goederen van opdrachtgever en deelnemers, welke Pand Raak onder zich mocht hebben.

 

4.Gebruik van de ruimten

4.1.Opdrachtgever en zijn deelnemers zijn uitsluitend bevoegd gebruik te maken van de ruimten aangegeven door eigenaars en vertegenwoordigers van Pand Raak.Indien opdrachtgever en zijn deelnemers zich hier niet aan houden, treedt onmiddellijk artikelen 4.5 en 4.7 in. 

4.2. De opdrachtgever en zijn deelnemers verplichten zich te houden aan de geldende voorschriften betreffende de veiligheid en openbare orde. In de ruimten vanPand Raak geldt een algeheel rookverbod. Pand Raak heeft het recht het gebruiksrecht van de ruimten met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks op verzoek en aanwijzing van vertegenwoordigers van Pand Raak. Niet nakoming van de aanwijzing resp. het verzoek heeft annulering van de bevestiging tot gevolg.In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling dan welcompensatie voor het ongebruikte tijdsdeel van de gebruiksovereenkomst dan welenige andere vorm van compensatie van het niet genoten deel van de gebruiksovereenkomst.

4.3. De opdrachtgever en haar deelnemers zullen de ruimten in ordelijke staat achterlaten en op het overeengekomen tijdstip verlaten. In de ruimten mag niets worden geplaatst, aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Pand Raak. Schade welke door of vanwege de opdrachtgever en deelnemers aan het gebouw, de locatie dan wel inventaris of andere eigendommen van Pand Raak dan wel de eigenaars het pand wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan, zal door Pand Raak op kosten van de opdracht geven worden hersteld. Pand Raak is gerechtigd, als voorwaarde voor het aangaan van een gebruiksovereenkomst, de voorwaarde te stellen dat een garantiebedrag zal worden gestort op een door Pand Raak op te geven rekening, welk bedrag zal worden verrekend, dan wel terugbetaald na afloop van de termijn waarvoor de gebruiksovereenkomst is gesloten.

4.4.Pand Raak en haar vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het pandvoor de opdrachtgever en haar deelnemers of zijn eigendom is ontstaan, noch is zij aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privégoederen van de opdrachtgever en haar deelnemers tijdens het verblijf in/om het pand. De opdrachtgever is jegens Pand Raak aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat gedurende de looptijd van de overeenkomst, ongeacht door wie de schade wordt veroorzaakt.

4.5. De opdrachtgever is gehouden de ruimten slechts te gebruiken met het doel waarvoor de gebruiksovereenkomst werd aangegaan. Indien opdrachtgever en haar deelnemers zich in strijd met deze bepaling gedragen, alsmede indien de overeenkomst wordt uitgevoerd in strijd met de openbare orde en/of goede zeden, is Pand Raak bevoegd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen, onverlet het recht op schadevergoeding en de opdrachtgever en zijn deelnemers uit het pand te (doen) laten verwijderen, eventueel met behulp van politie en/of justitie.

4.6.Pand Raak is besloten. Het in gebruik geven aan derden, zijnde anderen dan de opdrachtgever en diens deelnemers, is niet toegestaan en geeft Pand Raak het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen onverlet het rechtop schadevergoeding en het recht derden en /of de opdrachtgever uit de het pand(doen) verwijderen, eventueel met behulp van de politie en/of justitie.

4.7. De opdrachtgever dient zich te houden aan de aanwijzingen en opmerkingen van de eigenaars en vertegenwoordigers van Pand Raak ten aanzien van het gebruik van de ruimten. De opdrachtgever is verplicht de noodzakelijk geachte beveiligingsmaatregelen te aanvaarden en de kosten hiervan te betalen. Geluidsoverlast dient te allen tijde te worden voorkomen. Artikel 4.5 en 4.6 zijn in dit geval onverminderd van toepassing.

4.8 PandRaak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van audiovisuele apparatuur, het voor welke reden dan ook niet functioneren van netwerkverbindingen en of koppelingen naar aangekoppelde apparatuur, noch vanPand Raak, noch van gebruiker.

 

5.Annuleringen

5.1. Ingeval van annulering van een door opdrachtgever geaccepteerde offerte, dan welovereenkomst, is de opdrachtgever het navolgende bedrag verschuldigd:

7dagen tot 48 uur voor de boekingsdatum 50% van de reserveringswaarde

48uur of korter voor de boekingsdatum 100% van de reserveringswaarde

5.2.Annulering dient middels een email naar info@pand-raak.nl of schriftelijk te geschieden. De annulering wordt schriftelijk per e-mail bevestigd door PandRaak.

5.3.Pand Raak is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding zijdens de opdrachtgever.

 

6.Aansprakelijkheid

6.1.Pand Raak is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de opdrachtgever haardeelnemers of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld vanPand Raak.

6.2.Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Pand Raak jegens de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de door de opdrachtgever aan Pand Raak voor de overeengekomen diensten betaalde vergoeding (excl. BTW). Deze vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Pand Raak zou zijn tekortgeschoten.Geringe afwijkingen in het aanbod van de diensten geven geen recht op compensatie.

6.3. De opdrachtgever verklaart middels acceptatie van de offerte dan wel bevestiging voldoende bekend te zijn met de locatie en zijn faciliteiten via de op de website www.pand-raak.nl verstrekte informatie. Opdrachtgever heeft dan ook bijaanvang van het gebruik van de ruimten geen recht deze als onvoldoende of“tegenvallend” of anderszins op welke grond dan ook af te wijzen dan wel te annuleren anders dan tegen contante betaling van de totale overeengekomen som voor gebruik van de ruimten, onder aftrek van hetgeen eventueel als aanbetaling was betaald.

6.4. De opdrachtgever en zijn deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Pand Raak of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door opdrachtgever, zijn deelnemers, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

6.5. De opdrachtgever vrijwaart Pand Raak voor alle schade en/of claims van derden en/of deelnemers van opdrachtgever verband houdend met of voortvloeiend uit (a)het gebruik van de diensten door opdrachtgever, zijn deelnemers en (b) het handelen en/of nalaten van opdrachtgever en zijn deelnemers in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden.

6.6.Pand Raak is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door een deelnemer. Opdrachtgever resp.gebruiker vrijwaart Pand Raak tegen aanspraken van deelnemers.

6.7 PandRaak is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uitfouten in door Pand Raak gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

6.8 PandRaak is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Pand Raak verzonden (e-mail)berichtenPand Raak niet hebben bereikt.

6.9 PandRaak is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever, deelnemers of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

6.10Pand Raak is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of anderszins gevolgschade die ontstaan is bijopdrachtgever.

6.11Pand Raak is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of woordgegevens in enigerlei vorm die door hem of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.

 

7.Boeking derde partij

7.1 Op verzoek van de opdrachtgever kan Pand Raak andere locaties, restaurants of andere zaken voor de opdrachtgever boeken en kan Pand Raak de facturatie overnemen zodat opdrachtgever één factuur ontvangt voor het totale evenement.

7.2 PandRaak is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van dienstverlening van de derde partij en heeft hier slecht een bemiddelende rol. Eventuele klachten en reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde partij ingediend worden.

 

8. Definities

PandRaak B.V. stelt verschillende diensten en producten ter beschikking. Hieronder vermeld.  

8.1 Flexibele werkplekken

·      Draadloos(eigen) netwerk

·      Een gedeelde ruimte

·      Een werkplek aan bureau of tafel

·      Een(bureau) stoel

·      Op werkdagen toegang tot het gebouw tussen 08.00 – 18.00 uur (flexibele uren in overleg)

·      Gebruik van koffie/thee (met een maximaal gebruik)

·      Gebruik van loungeplekken  / stilteplekken

·      Gebruik van printer (fair use – printen via receptie)

·      Postverzorging

·      Schoonmaakdienst

·      Bedrijfsnaam& Logo op site en bij entree

·      Gratis parkeren in de omgeving (parkeerplaats direct achter het pand, alsmede in de buurt)

·      Gratis deelname aan spreekuren, trainingen en netwerkbijeenkomsten

Voor de flexibele werkplekken geldt de ‘Clean desk policy’. De plek dient te worden achtergelaten zoals deze is aangetroffen. Leeg en schoon.

 

8.2 Vaste werkplekken

·      Draadloos(eigen) netwerk

·      Een gedeelde ruimte

·      Een vaste werkplek op de dagen dat je er bent – blokken van de werkplek geschiedt via de online agenda

·      Een afgesloten locker voor je spullen

·      Een werkplek aan bureau of tafel

·      Een(bureau) stoel

·      Toegang tot het gebouw tussen 08.00 – 18.00 uur (flexibele uren in overleg)

·      Gebruik van koffie/thee (met een maximaal gebruik)

·      Gebruik van loungeplekken  /stilteplekken

·      Gebruik van printer (fair use – printen via receptie)

·      Postverzorging

·      Schoonmaakdienst

·      Bedrijfsnaam& Logo op site en bij entree

·      Gratis parkeren in de omgeving (parkeerplaats direct achter het pand, alsmede in de buurt)

·      Gratis deelname aan spreekuren, trainingen en netwerkbijeenkomsten

 

8.3 Vaste kantoorruimte

Een afgesloten eigen ruimte op de 1ste verdieping
Draadloos (eigen) netwerk
24/7 toegang tot het gebouw
Gebruik van koffie/thee (met een maximaal gebruik)
Gebruik van loungeplekken  /stilteplekken
Gebruik van printer (fair use )
Postverzorging
Bedrijfsnaam & Logo op site en bij entree
Gratis parkeren in de omgeving (parkeerplaats direct achter het pand, alsmede in de buurt)
Gratis deelname aan spreekuren, trainingen en netwerkbijeenkomsten

De vaste kantoorruimtes zijn voorbereid op vast internet en een VoIP telefoonaansluiting, op aanvraag, hiervoor worden extra kosten berekend.

8.4 Vergaderruimtes;

Raak–  ruimte op zolder
Niet Mis – ruimte beneden voorzien van audio- en visuele middelen (prijs inclusief gebruik hiervan)
De Centrale – ruimte geïntegreerd in de flexruimte, afgescheiden door glazenwand
Het loket – kleine vergaderzaal zonder middelen tot maximaal 6 personen

De ruimtes worden apart verhuurt op basis van aanvraag en beschikbaarheid.
Gebruik ruimte, indien aanwezig audio- en visuele middelen. Koffie, thee en overige op nacalculatie.

9. Internet

9.1 De gebruiker van het draadloze-of vaste internet van Pand Raak is verplicht te voldoen aan de voorwaarden van copyright en contractduur.

9.2 De gebruiker van het draadloze-of vaste internet van Pand Raak onthoudt zich van het downloaden, kopiëren, gebruiken of exploiteren van door BUMA rechten beschermde software of ander materiaal wat in strijd is met de wet.

9.3 De gebruiker van het draadloze-of vaste internet van Pand Raak garandeert ons hierbij dat de levering van onze services, de rechten van derden niet zal schenden.

9.4 Pand Raak garandeert niet dat de services storingsvrij zijn.

 

10. Maatschappelijk VerantwoordOndernemen

10.1 Pand Raak probeert op de meestmogelijke manieren het MVO toe te passen en aan te moedigen bij haar huurders.Denk aan gescheiden afval, ontmoedigen kopiëren, hergebruik waterflesjes stimuleren, indien geen automatisch licht – licht uit etc.

10.2 Het team van Pand Raak staat open voor culturele, maatschappelijke en sociale initiatieven. Zij zal dit ook zoveel mogelijk proberen te stimuleren bij haar huurders.

 

11. Toegang, sleutels en afsluiting

11.1 Alle sleutels zijn persoonsgebonden en zijn eigendom van Pand Raak B.V. Het is niet toegestaan deze te dupliceren dan wel in gebruik te geven aan derden zonder toestemming van Pand Raak. Bij verlies of diefstal dient Pand Raak direct op de hoogte te worden gesteld en zal de borg, die voor de ontvangst van de sleutel(s) is betaald ten goede komen van Pand Raak. Kosten voortvloeiende uit het verlies komen voor rekening van de huurder.

11.2 Huurders met een vaste overeenkomst, of huurders met een speciaal hiervoor bestemde overeenkomst metPand Raak, hebben 24/7 toegang tot Pand Raak, door middel van het gebruik van hun persoonsgebonden sleutel Als er sprake is van overmacht, zal Pand Raak trachten de huurder van tevoren op de hoogte te stellen.

11.3 Bij eventuele bezichtigingen, inspecties, reparaties, andere routinematige klussen, schoonmaak of onderhoud dienen te worden uitgevoerd, dan wel wanneer de ruimte aan mogelijke toekomstige huurders zal worden getoond, zal de huurder tijdig op de hoogte worden gebracht van eventuele belemmeringen.

11.4 Flexibele- en stiltewerkplekken zijn gedurende kantooruren voor een ieder te bereiken die een plek heeft geboekt bij Pand Raak.

11.5 Tijdens het gebruik van de faciliteiten van Pand Raak, gedurende en buiten normale openingstijden is de huurder (van een vaste kantoorunit) verantwoordelijk voor het afsluiten van de deuren en het gebouw. 

 

12. Huurprijswijzigingen

12.1 De huurprijs wordt jaarlijks aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor deStatistiek CBS.

12.2 De wijziging van de huurprijs zal vooraf worden gecommuniceerd.

 

13. Wettelijke regels

De huurder zal voldoen aan alle wetten, verordeningen en beschikkingen die op haar, dan wel op haar bedrijfsvoering van toepassing zijn. De huurder mag niet onrechtmatig handelen. De huurder dient alles na te laten wat het gebruik van de faciliteiten van Pand Raak en Pand Raak zelf zou kunnen hinderen, schaden, overlast of ergernis zou kunnen veroorzaken, dan wel tot gevolg heeft dat de verzekeringspremies omhoog gaan, of verlies en schade veroorzaakt aan Pand Raak of anderen belanghebbenden.

 

14. Elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit door de huurder is inbegrepen in de huurprijs en deze kosten zijn gebaseerd op een normaal verbruik. Gerelateerd aan het landelijk gemeten verbruiksgemiddelde.

 

15. Verzekering

Alle huurders dienen hun eigendommen (inclusief eigendommen ondergebracht in de lockers), werknemers en eventuele derden die de huurder bezoeken in de faciliteiten van Pand Raak te verzekeren en verzekerd te houden, gedurende de overeenkomst. Pand Raak aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. PandRaak B.V. verzekert louter en alleen datgene wat zij zelf in eigendom heeft.

 

16.  Aanvang van de overeenkomst

Indien, om wat voor reden dan ook, Pand Raak niet in staat is om bij aanvang van de overeenkomst de overeengekomen vaste kantoorruimte of vaste flexplek ter beschikking te stellen is Pand Raak niet aansprakelijk, noch kan Pand Raak hiervoor aansprakelijk worden gehouden. De huurder heeft wel het recht in dit geval de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn. Indien de huurder de overeenkomst niet met onmiddellijke ingang beëindigt, wordt de betaling van het basisbedrag opgeschort totdat het gehuurde ter beschikking kunnen worden gesteld.

 

17.Gevonden voorwerpen

17.1.Eventueel in of om de locatie achtergelaten voorwerpen, welke door Pand Raak worden gevonden zullen aan de opdrachtgever worden geretourneerd tegenvergoeding van kosten.

17.2.Verloren of gevonden waarvan de rechthebbende zich niet binnen 2 weken na afloop van de gebruiksperiode meldt, zullen door Pand Raak worden vernietigd.

17.3Pand Raak is niet aansprakelijk voor in of om de locatie achtergelaten goederenvan derden.

  

18.  Klachten

18.1Klachten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na boekingsdatum schriftelijken voldoende gemotiveerd bij Pand Raak ingediend te worden voorzien van eventueel bewijsmateriaal.

18.2Klachten die later dan vijf dagen na de boekingsdatum worden niet in behandeling genomen.

18.3Voorwaarde voor het erkennen van een klacht jegens Pand Raak, is dat de klacht gegrond moet zijn. Indien de klacht ongegrond blijkt, zijn de kosten voorklager.

 

19.Geschillen

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 DeRechtbank te Alkmaar is als enige bevoegd tot het horen van geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, dan wel enig geschil voortvloeiend uit de met PandRaak gesloten overeenkomst tot gebruik van de locatie.

 

20.Privacy (AVG-wetgeving)

20.1Verwerking Persoonsgegevens. Pand Raak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, locatiegegevens, BTW-nummer en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

20.2Grondslagen verwerking persoonsgegevens. Pand Raak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het afhandelen van uw aanvraag en betaling

– verzenden van onze nieuwsbrief en/of ander promotiemateriaal

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– PandRaak verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

20.3Geautomatiseerde besluitvorming. Pand Raak neemt geen besluiten die gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen doorcomputerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld eenmedewerker van Pand Raak) tussen zit.

20.4Bewaartermijn gegevens. Pand Raak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar indien u diensten bij ons afgenomen heeft.

20.5Delen van persoonsgegevens met derden. Pand Raak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

20.6Cookies of vergelijkbare technieken. Pand Raak gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

20.7Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pand Raak en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pand-raak.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u eenkopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vierweken, op uw verzoek.

PandRaak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

20.8Beveiliging persoonsgegevens. Pand Raak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pand-raak.nl

 

Opgemaakt te Schagen, 1 juni 2016